Klauzula obowiązku informacyjnego

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem i świadczonymi przez nas usługami. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO). Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych oraz przysługujących Ci prawach.

1. Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych pozyskanych przez stronę internetową www.magdalenazysiak.pl oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego jest firma KREUJEMY Magdalena Zysiak z siedzibą przy ul. Warszawskiej 94 w Tomaszowie Maz. (97-200) NIP 7732410793.

e-mail: [email protected]

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Twoje dane w celu:

 • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii i psychoterapii. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w innym celu i zakresie, jeżeli uzyskamy na to Twoją pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci:

 • przy umówieniu terminu wizyty: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numeru telefonu.
 • w trakcie realizacji usługi przetwarzamy dane dotyczące stanu Twojego zdrowia.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których korzystamy w związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia danych.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/ EOG.

6. Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane do końca okresu przedawnienia roszczeń w związku ze świadczonymi usługami.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

7. Przysługujące Ci prawa

Przy przetwarzaniu danych zapewniamy przestrzeganie i realizację przysługujących Ci praw:

 • prawa do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na Twoje żądanie informujemy czy przetwarzamy Twoje dane oraz umożliwiamy Ci zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.

W przypadku skierowania do nas zapytania dotyczącego przetwarzania Twoich danych udzielimy Ci odpowiedzi nie później niż w terminie 1 miesiąca.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawy prawna przetwarzania,
 • wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a dane te są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Uwzględnimy Twój sprzeciw i przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po otrzymaniu sprzeciwu uwzględnimy sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać wysyłając informacje na adres KREUJEMY Magdalena Zysiak, ul. Warszawska 94, 97-200 Tomaszów Maz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody przeanalizujemy czy nadal istnieją podstawy do przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby firmy.

KONTAKT

Ursynów

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
02-797 Warszawa Ośrodek Psychoteriapii Natolin (przy metrze Natolin, wejście między Santander a sklepem Żabka)