Regulamin

§ 1 Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych przez firmę KREUJEMY Magdalena Zysiak z siedzibą przy ul. Warszawskiej 94 w Tomaszowie Maz.
§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.magdalenazysiak.pl w zakładce „umów wizytę” lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
2) Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.magdalenazysiak.pl w zakładce „umów wizytę”, który pozwala Klientowi na umówienie się na sesję.
3) Sesja – usługa świadczona na rzecz Klienta zgodnie z ofertą firmy KREUJEMY Magdalena Zysiak.
4) Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
5) Psychoterapeuta – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.
6) Klient – oznacza podmiot który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
7) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy.
8) Strona www – oznacza stronę internetową www.magdalenazysiak.pl.
9) Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą firmy KREUJEMY Magdalena Zysiak.
10) Usługodawca – oznacza firmę KREUJEMY Magdalena Zysiak z siedzibą w Tomaszowie Maz.
11) Konsultacja – od jednego do trzech spotkań Klienta z Psychoterapeutą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.

§ 3 Zakres świadczonych Usług

1. Psychoterapeuci Usługodawcy świadczą usługi w zakresie:
a) konsultacji psychologicznych,
b) psychoterapii indywidualnej,
c) coachingu indywidualnego,
d) warsztatów, treningów i szkoleń.
Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej www.magdalenazysiak.pl, w zakładce Oferta.
2. Usługi w wskazane w pkt 1. świadczone są w trakcie tradycyjnych spotkań w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85.
3. Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.
4. Psychoterapeuci Usługodawcy zobowiązują się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie psychologa i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej.
5. Psychoterapeuci świadczący usługi posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do psychoterapii.
6. Psychoterapeuta na życzenie Klienta przedstawia informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy i superwizji. Aktualne informacje o psychoterapeutach zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 4 Realizacja usług

1.Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.
2.Harmonogram sesji ustalany jest indywidualnie w trakcie konsultacji.

§ 5 Płatności i rezerwacja sesji

1. Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na stronie www.magdalenazysiak.pl, wysyłając e-mail na adres [email protected] albo dzwoniąc na numer 731-301-000.
2. Wynagrodzenie za usługę płatne jest gotówką.
3. Usługodawca świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej www.magdalenazysiak.pl, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Wysokość wynagrodzenia może być przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Psychoterapeutą a Klientem w zależności od zakresu i formy usługi. Każdorazowa zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody Klienta i Psychoterapeuty.
5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę po jej wykonaniu.
6. Sesja psychologiczna / sesja psychoterapeutyczna / konsultacja trwa 50 minut. Psycholog / psychoterapeuta nie przedłuża sesji, jeśli klient się spóźnił.
7. Klient może zrezygnować ze świadczonych usług lub odwołać sesję/konsultację bez podania przyczyny. Odwołanie sesji/konsultacji w dniu wizyty wiąże się z koniecznością dokonania pełnej opłaty. Odwołanie w terminie 1-2 dni przed umówioną wizytą skutkuje opłatą w wysokości 50%. Zgłoszenia odwołań przyjmowane są wyłącznie w dni robocze od pon. do pt. w godz. 8:00 – 21:00 pod numerem tel. 731-301-000 (rozmowa telefoniczna lub SMS)
8. Psycholog / psychoterapeuta w sytuacjach: choroby, wypadku, szkolenia może odwołać sesję. Jednocześnie zobowiązuje się do zaproponowania innego terminu, w którym jednorazowo może zostać odrobiona sesja.

§ 6 Poufność

1. Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową.
2. Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta psychoterapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
3. Sesja po wyraźnym pisemnym uzyskaniu zgody Klienta może zostać zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych.
4. Terapeuci Usługodawcy poddają swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

§ 7 Dane osobowe i Polityka prywatności

1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest firma KREUJEMY Magdalena Zysiak z siedzibą w Tomaszowie Maz. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.magdalenazysiak.pl.
2. Dane przekazywane przez klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
3. Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.) oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.magdalenazysiak.pl.
4. W przypadku powstania sporu Klient i Terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2018.

KONTAKT

Ursynów

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
02-797 Warszawa Ośrodek Psychoteriapii Natolin (przy metrze Natolin, wejście między Santander a sklepem Żabka)