Psychoterapia indywidualna Warszawa Ursynów

Psychoterapia indywidualna to pojęcie określające regularne spotkania terapeuty i Klienta. Kierunek tego procesu wyznacza cel formułowany przez Klienta podczas konsultacji psychologicznej.

Zazwyczaj cele stawiane sobie przez Klientów dotyczą pracy nad różnymi doświadczanymi osobistymi trudnościami związanymi z:

 • samooceną
 • negatywnym obrazem własnej osoby
 • brakiem akceptacji siebie
 • wewnętrznym krytykiem
 • zablokowaną ekspresją emocji lub impulsywnością
 • nieumiejętnością dotarcia do swoich uczuć lub nazwania ich.

Część Klientów zmaga się również z problemami w relacjach z innymi osobami:

 • trudnościami w komunikacji
 • poczuciem braku zrozumienia, wsparcia, akceptacji ze strony najbliższych i/lub poczuciem niezrozumienia intencji/motywów/zachowań drugiej osoby
 • agresją/przemocą występującą w związku
 • konsekwencjami wychowania w rodzinie, gdzie występowało uzależnienie od alkoholu lub innych używek/zachowań

Dla wielu osób głównym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego są pojawiające się objawy pod postacią:

 • złego samopoczucia/depresji
 • różnego rodzaju objawów lękowych
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnień
 • natrętnych myśli
 • nadmiernej kontroli
 • poczucia przymusu wykonywania jakichś czynności

Psychoterapia oferuje też możliwość uzyskania wsparcia, pomocy, towarzyszenia terapeuty w przechodzeniu przez trudne, bolesne doświadczenia życiowe związane np. ze stratą bliskiej osoby, z mierzeniem się z traumą, utratą pracy, czy też innymi kryzysowymi wydarzeniami. W tym miejscu terapeuta decyduje jaka forma pomocy będzie dla Klienta bardziej adekwatna. Być może wymagana będzie interwencja kryzysowa.

Często u podstaw aktualnie doświadczanych przez Klienta trudności leżą minione trudne doświadczenia i bolesne relacje, przeżyte traumatyczne wydarzenia, które domagają się wypowiedzenia, zajęcia się nimi, zrozumienia i „rozliczenia się”. Jest to delikatny proces, który wymaga czasu, jak również stworzenia przez terapeutę i Klienta relacji opartej na zaufaniu i akceptacji. Stworzenie relacji terapeutycznej to niezbędny element terapii, który pozwala Klientowi na doświadczanie i wprowadzenie zmian. Autentyczny kontakt, zrozumienie i akceptacja to baza terapii.
Każdy Klient ma swoją wyjątkową historię i zmaga się zazwyczaj z rozmaitymi i właściwymi dla siebie trudnościami.

Psychoterapia indywidualna pozwala na zajęcie się doświadczanymi przez Klienta problemami, odkrycie źródeł jego cierpienia, poszerzanie samoświadomości Pacjenta i uzyskiwanie elastyczności w dokonywaniu przez niego wyborów.
Psychoterapia daje możliwość przyglądania się sobie, a także doświadczania samego siebie oraz otaczającego świata z większą uwagą i świadomością. Pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i znaczeń, poszerzenie swojej samoświadomości, co w efekcie prowadzi do zmiany.

Sesje psychoterapii indywidualnej zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. W szczególnych sytuacjach, jeśli dostrzegamy taką potrzebę, sesje mogą odbywać się częściej. Z uwagi na dynamikę procesu terapeutycznego nie zalecamy spotkań rzadziej niż raz w tygodniu. Jednak zawsze jest to kwestia umowy/kontraktu wypracowanego indywidualnie między terapeutą a Klientem. Standardowa sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia to proces, który ma swój przebieg i różne fazy. Wyróżniamy terapię krótkoterminową, średnioterminową i długoterminową. W przypadku terapii krótkoterminowej praca koncentruje się na konkretnym celu, którego osiągnięcie jest realne do zrealizowania w czasie około 12-20 spotkań. Cele te zazwyczaj dotyczą podjęcia ważnej decyzji, poradzenia sobie z zaistniałą w życiu zmianą, kryzysem rozwojowym itp. Jeśli Klient cierpi z powodu depresji, poważnych zaburzeń, zmaga się z głębokim kryzysem lub doświadcza trudności w wielu obszarach swojego życia, wtedy rekomendowana jest dłuższa terapia, która może trwać od pół roku do kilku lat.

Psychoterapia to również ogromna dziedzina wiedzy, która posiada swoje kierunki, metody i techniki. U podstaw naszej pracy leżą założenia podejścia humanistycznego. Jednak korzystamy także z doświadczeń innych szkół psychoterapii, starając się integrować podejścia, aby móc w indywidualny sposób podchodzić do doświadczeń każdego Klienta.

KONTAKT

Ursynów

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
02-797 Warszawa Ośrodek Psychoteriapii Natolin (przy metrze Natolin, wejście między Santander a sklepem Żabka)